ANBI

Publicatie gegevens CAMA Gemeente Amstelveen i.v.m. ANBI

Formulier publicatieplicht

A. Algemene gegevens
Naam: CAMA Gemeente Amstelveen
De CAMA Gemeente Amstelveen is aangesloten bij de Unie-ABC (Unie van Baptistengemeenten en de ABC gemeenten in Nederland).
RSIN: 806710640
KvK: 75793245
Contactgegevens: CAMA Gemeente Amstelveen, Praam 170, 1186 TM Amstelveen, tel. 020 – 4417696, secretariaat@cama-amstelveen.nl.

B. Samenstelling bestuur
– 2 oudsten, waarvan 1 betaalde parttime kerkelijk werker.

C. Doelstelling en visie
De gemeente stelt zich ten doel:
a. het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus (Mattheus 28 : 19);
b. ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig Handelingen 2 : 42;
c. de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
d. in diaconale en pastorale nood te voorzien;
e. in haar eigen financiële behoeften te voorzien (art. 3 Statuten CAMA Gemeente Amstelveen).

D. Beleidsplan
Het beleid van de CAMA Gemeente Amstelveen is neergelegd is het realiseren van de hiervoor onder C genoemde doelstelling, zoals die in art. 3 van de Statuten van de gemeente is opgenomen, via de beleidsplannen die voor de diverse bedieningen zijn ontwikkeld.
Het door de CAMA Gemeente Amstelveen te voeren beleid, zoals hiervoor is geformuleerd vindt plaats in verbondenheid met de doelstelling, zoals die door ABC Gemeenten is geformuleerd in art. 3 van de Statuten van ABC Gemeenten.

E. Beloningsbeleid
De CAMA Gemeente Amstelveen heeft 1 betaalde werker. Hij krijgt een beloning volgens het functie-classificatie-systeem van ABC Gemeenten. Het salaris wordt jaarlijks geïndexeerd.

F. Verslag activiteiten
De CAMA Gemeente Amstelveen heeft over het boekjaar 2021-2022 activiteiten ontwikkeld, die dienstbaar waren aan de doelstelling zoals neergelegd in de statuten van de CAMA Gemeente Amstelveen. Deze werd gerealiseerd en inhoud gegeven in de geformuleerde missie en visie van de gemeente. Ook werden activiteiten ontwikkeld voor de realisatie van de doelen geformuleerd in de verschillende beleidsplannen van de afzonderlijke bedieningen.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht onder ‘Staat van baten en lasten met toelichting’ is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Bijgaand de jaarrekening over het boekjaar september 2021 – augustus 2022
https://www.cama-amstelveen.nl/wp-content/uploads/2022/11/CAMA_Amstelveen-Jaarberekening_2021-2022.pdf
Begroting over het boekjaar september 2022 – augustus 2023
https://www.cama-amstelveen.nl/wp-content/uploads/2022/11/CAMA_Amstelveen-Begroting_2022-2023.pdf